Over STO

Samen bouwen aan het Twente van morgen

Baanbrekend leren

Om de brug te kunnen slaan tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven op landelijk niveau heeft minister van Onderwijs Arie Slob het project Sterk Techniekonderwijs (STO) in het leven geroepen. STO is een structurele investering in het vmbo van 100 miljoen per jaar tot en met 2023 over heel Nederland.

Terugval voorkomen

Daarmee willen we een dreigende terugval in de uitstroom van het technisch vmbo voorkomen met alle economische gevolgen van dien. Tegelijkertijd is het doel om de aansluiting met het bedrijfsleven te verbeteren. Door nu in actie te komen houden we de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Want de wereld verandert in rap tempo. De komende jaren worden er daardoor andere, nieuwe vaardigheden van mensen verwacht. Deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend ook een enorme impact op onze regio. Als STO Almelo e.o. zien we volop mogelijkheden om het onderwijslandschap opnieuw in te richten en adaptief te maken. Het is daarom nu tijd om met elkaar aan de slag te gaan en leerlingen en bedrijven in onze regio gereed te maken voor de toekomst. Samen kunnen we leerlingen opleiden voor de beroepen die er straks zijn met de kennis en vaardigheden die ze daarbij nodig hebben.

Landelijk wordt een terugval verwacht in de uitstroom van het technisch vmbo van 7,7% in 2023 ten opzichte van 2019. Het centrale doel is om die terugval te voorkomen.

Verhogen in-en uitstroom vmbo

Versterken kwaliteit technich onderwijs

Verbeteren kwantiteit en kwaliteit docenten en begeleiders

Versterken van regionale netwerken

Visie

Wij geloven dat grensoverstijgende samenwerking cruciaal is voor inspirerend en toekomstbestendig onderwijs.

Als onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden bereid zijn om de handen structureel ineen te slaan is het mogelijk om de gewenste vernieuwing in het onderwijs te realiseren en zo leerlingen enthousiast, leer- en nieuwsgierig te maken en te houden.

We hebben elkaar nodig en kunnen veel van elkaar leren om op die manier positieve impact te realiseren op school én in de regio.

Missie

Als platform vanuit het technisch vmbo zijn we een beweging gestart met de ambitie om samen de regio inspirerend en toekomstbestendig te maken. Dat vraagt een andere mindset én een andere manier van werken. Innovatie en co-creatie gaandaarbij hand in hand.

Door intensieve samenwerking kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen en een doorlopende leeromgeving realiseren. Leerlingen zijn er zo van verzekerd dat zij op school én daarbuiten leren wat er in de praktijk verlangd wordt.